Polityka prywatności

W związku z korzystaniem z Platformy zbieram Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług, a także informacje o Twojej aktywności. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności, gdyż zawiera ona ważne informacje pomagające zrozumieć praktyki dotyczące przetwarzania przekazywanych nam danych osobowych za pośrednictwem Platformy.

Szanuję Twoją prywatność i zobowiązuję się do zachowania bezpieczeństwa danych osobowych oraz zarządzania nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Definicje

 • Administrator – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą), gdzie poprzez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną rozumie się osobę, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora.
 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 • Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • Platforma – oznacza Platformę internetową, prowadzoną pod adresem https://kiwi.kamilporembinski.pl (wraz ze wszystkimi podstronami, stanowiącymi jej integralną część), umożliwiającą korzystanie z jej zasobów, w szczególności ich przeglądanie, zakup, pobieranie dokumentów, grafik i innych materiałów.
 • Użytkownik – osoba, która dokonała prawidłowej rejestracji w Platformie i posiada konto.

Administratorem twoich danych osobowych jest Don't Exists Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS: 0001029341, posiadająca NIP: 7292749316, REGON: 524936701, oraz kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł, kontakt e-mail hello@dontexists.pl.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Istnieją różne procesy w ramach których przetwarzam dane osobowe. Dane osobowe przetwarzam w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Obsługa konta oraz przyjęcie i realizacja zamówienia w zakresie oferowanych w ramach Platformy produktów i usług - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy)
 • Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny)
 • Obsługa procesu składanych reklamacji - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny)
 • Realizacja ewentualnych roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami)
 • Kontaktowanie się w celu badania poziomu satysfakcji wśród klientów Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – budowanie pozytywnego wizerunku firmy)
 • Prowadzenie działań marketingowych (wybrane formy komunikacji takie jak np. wysyłanie newslettera mogą wymagać uzyskania dodatkowej zgody na podstawie odrębnych przepisów prawa) - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – marketing bezpośredni produktów i usług oferowanych przez Administratora)
 • Udzielanie odpowiedzi za pośrednictwem formularza kontaktowego - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – komunikacja z użytkownikami Platformy)
 • Prowadzenie działań analitycznych i statystycznych - Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług)

Nie stosuję tzw. profilowania kwalifikowanego, polegającego na podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub istotnie mogących na Ciebie wpływać.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi Administratora, w tym do zawarcia umowy. W takim przypadku konsekwencją braku podania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z danej usługi.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy Administratora, podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiot świadczący usługi outsourcingu księgowości, dostawcy systemów informatycznych, podmiot odpowiedzialny za obsługę informatyczną oraz inni odbiorcy danych np. podmiot obsługujący płatności elektroniczne, hosting WWW, hosting poczty elektronicznej.

Twoje dane osobowe mogą być przez nas udostępniane na zewnątrz jedynie w wyjątkowych przypadkach. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Istnieje możliwość udostępnienia informacji znajdujących się na Platformie za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook. Oznacza to, że udostępniane informacje, w tym imię i nazwisko oraz preferencje, będą widoczne dla osób odwiedzających te strony. Zalecam uważne zapoznanie się z politykami prywatności podmiotów prowadzących media społecznościowe, gdyż dotyczą one przetwarzania Twoich danych osobowych przez te podmioty.

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania, dla którego dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

 1. okres realizacji umowy – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy.
 2. okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji.
 3. do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. po okresach wskazanych w pkt 1) – 4) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Pliki cookies - ciasteczka

Do poprawnego działania Platformy, wymagane jest zaakcpetowanie plików cookies. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • utrzymanie sesji użytkownika Platformy (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Platformy ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • realizacji celów marketingowych

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Platformy wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Platformy podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).