Regulamin

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017, poz. 1219 z późn. zm.)(dalej „Ustawa”) spółka Don't Exists Sp. z o.o. ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej „Regulamin”).

§ 1 Definicje

 1. Platforma – oznacza Platformę internetową, prowadzoną pod adresem https://kiwi.kamilporembinski.pl (wraz ze wszystkimi podstronami, stanowiącymi jej integralną część), umożliwiającą korzystanie z jej zasobów, w szczególności ich przeglądanie, zakup, pobieranie dokumentów, grafik i innych materiałów.
 2. Szkolenie - oznacza każdą treść dostępną na Platformie w ramach zasobów Platformy i obejmuje w szczególności: audio, wideo oraz inne metariały informacyjno – dydaktyczne, które znajdują się na Platformie.
 3. Usługa – oferowane na Platformie Szkolenie prowadzone w formie online.
 4. Usługobiorca – osoba fizyczna lub prawna nabywająca Usługę za pomocą Platformy.
 5. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na warunkach określonych w Regulaminie. Przedmiot Umowy stanowi nabycie praw do korzystania z Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto – oznacza prowadzony w Platformie dla Użytkownika przez Usługodawcę pod unikalnym adresem e-mail zbiór danych, obejmujący dane o Użytkowniku, dane wprowadzone do Platformy przez Użytkownika oraz historię jego działań w Platformie.
 8. Operator Płatności – instytucja płatnicza obsługująca płatności online - Bramka płatności Paynow.
 9. Urządzenie – komputer, smartfon lub inne urządzenie Usługobiorcy.
 10. Usługodawca – oznacza operatora Platformy spółkę Don't Exists Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS: 0001029341, posiadająca NIP: 7292749316, REGON: 524936701, oraz kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł, kontakt e-mail hello@dontexists.pl.
 11. Użytkownik - każdy podmiot, zapoznający się z zawartością Platformy.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę w postaci: Szkoleń dostępnych online w Internecie za pośrednictwem Platformy oraz w postaci innych zasobów w tym materiałów o charakterze informacyjnym i dydaktycznym, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług, zasady ochrony danych osobowych Uczestników Szkoleń (zawarte w Polityce Prywatności), oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Z Usług oferowanych w ramach Platformy może korzystać każda osoba prawna i pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Usług oferowanych w ramach funkcjonowania Platformy.
 3. Z chwilą dokonania rejestracji na Platformie, Użytkownik oświadcza że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Usługodawca ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia Usługi.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z Platformy tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. Opłaty poniesione przez Użytkowanika nie są zwracane.
 5. Za pośrednictwem Platformy, Usługodawca prowadzi sprzedaż szkoleń online oraz świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Usługobiorcy zawarcia ze Usługodawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Szkolenia.
 6. Aby dokonać zakupu Usługi i móc z niej korzystać Usługobiorca musi dysponować Urządzeniem spełniającym poniższe warunki:
  • dostęp do internetu,
  • sprawny ekran oraz głośniki,
  • przeglądarka internetowa akceptująca pliki cookies,
  • dostęp do konta poczty e-mail.
 7. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 6, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania Platformy.
 8. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Platformy, Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Usługobiorcy zawarcia ze Usługodawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych na Platformie.
 2. Produktami elektronicznymi dostępnymi na Platformie są głównie Szkolenia online w formie nagrań audio - wideo, transmisji na żywo.
 3. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość założenia konta na Platformie.
 4. Jeżeli Usługobiorca zdecyduje się założyć konto na Platformie, Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta na Platformie. W koncie przechowywane są dane Usługobiorcy oraz historia złożonych przez niego zamówień na Platformie. Usługobiorca loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 5. Jeśli Usługobiorca wyrazi na to zgodę, Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy również usługę Newslettera polegającą na wysyłaniu Usługobiorcy informacji dotyczących nowych produktów w ofercie Usługodawcy oraz innych informacji marketingowych związanych ze świadczonymi Usługami.
 6. Usługobiorca w każdej chwili może usunąć konto na Platformie kontaktując się ze Usługodawcą oraz może w każdej chwili wypisać się z usługi Newslettera kontaktując się ze Usługodawcą lub klikając link wypisania się w jednym z wysłanych newsletterów.

§ 4 Uczestnictwo w Szkoleniu

 1. Uczestniczenie w Szkoleniach oferowanych w ramach zasobów Platformy wymaga założenia Konta w Platformie. Szkolenia oraz niektóre zasoby Platformy, co do zasady, są odpłatne i wymagają dokonania płatności za pośrednictwem Operatora Płatności.
 2. Płatności mogą dotyczyć pojedynczych zasobów Platformy (np. Szkoleń) lub mogą mieć charakter abonamentów czasowych na dostęp do całości lub części zasobów Platformy.
 3. Abonament zostanie aktywowany maksymalnie do 48h od momentu zaksięgowania płatności.
 4. Po dokonaniu wyboru Szkolenia / Szkoleń lub innego zasobu Platformy, Użytkownik uiszcza płatność za Szkolenie / Szkolenia, w których chciałby wziąć udział lub za innych zasób do którego chciałby uzyskać dostęp. Po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Usługodawcy, dany zasób platformy jest dostępny dla Użytkownika.
 5. Dokonanie opłaty za Szkolenie jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.
 6. Uczestnik otrzymuje dostęp do zakupionego przez siebie Szkolenia (Szkoleń) na określony przedział czasowy, wyrażony w dniach/miesiącach. Ilość dni określona jest każdorazowo w ofercie Szkolenia oraz w jego opisie.
 7. Korzystanie ze Szkolenia / Szkoleń i innych zasobów Platformy w wykupionym okresie abonamentowym uzależnione jest wyłącznie od woli Uczestnika – korzysta on z udostępnionych materiałów w dowolnie wybranym przez siebie czasie.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Usługodawca – na prośbę Uczestnika – może przedłużyć wykupiony przez Uczestnika okres abonamentowy na określoną ilość dni. Przedłużenie takie jest bezpłatne, przy czym nastąpić może jedynie na skutek okoliczności podyktowanych siłą wyższą lub zdarzeniami, za które Uczestnik nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Za udział w Szkoleniu lub wykupienie dostępu abonamentowego, Uczestnik otrzymuje – oprócz stosownych certyfikatów i zaświadczeń – fakturę wystawioną przez Usługodawcę w oparciu o dane Uczestnika, podane w procesie Rejestracji.
 10. Aby uzyskać dostęp do zakupionego przez siebie Szkolenia lub innych płatnych zasobów Platformy, Uczestnik loguje się do Platformy za pomocą ustalonych przez siebie danych.
 11. Uczestnik, w ramach wykupionego okresu abonamentowego, ma stały i nieograniczony dostęp do Szkolenia (Szkoleń) i innych zasobów Platformy. Czas trwania Szkolenia i terminy korzystania z udostępnionych zasobów zależą wyłącznie od woli Uczestnika. Powyższe oznacza, iż Użytkownik rozpoczyna i kończy Szkolnie w dowolnie wybranym przez siebie momencie w okresie obowiązywania wykupionego przez Uczestnika okresu abonamentowego.
 12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści Szkoleń i innych zasobów Platformy, co do których przysługują Usługodawcy prawa autorskie.
 13. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z korzystania z zasobów Platformy poprzez usunięcie utworzonego przez siebie Konta w Platformie. W przypadku usunięcia Konta przez Uczestnika, opłata za udział w Szkoleniu lub opłata abonamentowa nie podlegają zwrotowi w całości lub części.

§ 5 Zasady korzystania z Platformy

 1. Z Usług oferowanych w ramach Platformy może korzystać każda osoba prawna i pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Usług oferowanych w ramach funkcjonowania Platformy.
 2. Korzystanie z platformy, co do zasady, nie wymaga Rejestracji w Platformie i zakładania Konta, z zastrzeżeniem korzystania z Usług wymagających dokonania płatności lub z Usług zastrzeżonych wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników. Korzystanie z Usług, w tym utworzenie i korzystanie z Konta w Platformie, jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Zarejestrowanie w Platformie następuje po wypełnieniu formularza Rejestracji i podaniu wymaganych danych.
 4. Rejestracja w Platformie przy wykorzystaniu udostępnionego formularza Rejestracji polega na wybraniu odpowiedniego Hasła, podaniu imienia i nazwiska, kontaktowego adresu e-mail oraz danych niezbędnych do ewentualnego wystawienia faktury po zakupie Szkolenia. Rejestracja w Platformie nie jest możliwa z wykorzystaniem adresu e-mail, zajętego uprzednio przez innego Użytkownika.
 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą podanego przy Rejestracji adresu poczty elektronicznej oraz Hasła – w odniesieniu do rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.
 6. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta w każdym czasie bez prawa do otrzymania zwrotu płatności.
 7. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta albo zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli Nazwa Użytkownika jest już używana w ramach Platformy lub jeżeli poweźmie on uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy lub osób trzecich. W takim przypadku Usługodawca jest uprawniony do zaprzestania świadczenie Usług Użytkownikowi.
 8. Dane dostępowe do Platformy nie mogą być przekazywane przez Usługobiorcy osobom trzecim. W przypadku wykrycia udostępniania danych dostępowych osobom trzecim Usługodawca może zablokować Usługobiorcy dostęp do panelu użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego Konta w Platformie osobom trzecim.
 9. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Platformy po dokonaniu prawidłowej Rejestracji i zalogowaniu się do Platformy. Dostęp do płatnych zasobów dostępnych na Platformie, Usługobiorca uzyskuje po dokonaniu płatności, zgodnie z informacjami o płatnościach, dostępnymi na Platformie.
 10. Zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Koncie Użytkownika.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Platformy do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników/Usługobiorców, a także wobec osób trzecich w szczególności do zamieszczania w Platformie reklam oraz innych elementów promocji towarów i usług własnych oraz osób trzecich.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania technologii cookies i innych podobnych technologii w celu udostępniania Platformy i jego funkcjonalności zgodnie z Regulaminem.
 13. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że zalogowanie się przez Usługobiorcy do serwisu Usługodawcy oferującego Szkolenie jest równoznaczne z jego odtworzeniem oraz z utratą prawa do odstąpienia od Umowy.

§ 6 Warunki zawarcia, rozwiązania i odstąpienia od Umowy

 1. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę/Użytkownika korzystania z danej Usługi oferowanej w ramach funkcjonalności Platformy. Korzystanie przez Usługobiorcę/Użytkownika z danej Usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługobiorca/Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Platformy, lub usunięcia konta przez Użytkownika, Umowa rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. W przypadku zakończenia korzystania usług Platformy, Usługobiorcy/Użytkownikowi nie przysługuje zwrot jakichkolwiek opłat poniesionych przez niego na rzecz Usługodawcy.
 3. Użytkownik, będący Konsumentem, ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta wiąże się z prawem do otrzymanie zwrotu uiszczonej opłaty w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy Usługa zostanie wykonana przed upływem 14 dni od daty jej opłacenia za zgodą Użytkownika. Przez wykonanie usługi rozumie się udostępnienie zasobów Platformy.
 5. Oświadczenie Konsumenta może być złożone w dowolny sposób. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych dostępowych, niezależnie od przyczyny takiego ujawnienia.
 2. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji za pośrednictwem Platformy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne zagrożenia dla Użytkowników/Usługobiorców Platformy polegające na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkowników/Usługobiorców szkodliwego oprogramowania oraz możliwości pozyskania i modyfikacji ich danych przez osoby nieuprawnione.
 4. Usługodawca oświadcza, że udostępniane na Platformie Szkolenia przygotowywane są z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty Szkolenia, jego przydatność.

§ 8 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługobiorcy/Użytkownicy są uprawnieni do wnoszenia reklamacji w związku z korzystaniem z Usług oferowanych w ramach funkcjonalności Platformy.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail Usługodawcy.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej, następujące dane:
  • oznaczenie osoby lub podmiotu wnoszącego reklamację (w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją),
  • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
  • nazwę Szkolenia– jeżeli reklamacja dotyczy wskazanej Usługi,
  • oczekiwania wnoszącego reklamację odnośnie sposobu rozwiązania zgłoszonego w reklamacji problemu.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 5. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji. Reklamacje nie posiadające danych, o których mowa w ust. 3, nie podlegają rozpatrzeniu.
 6. Użytkownik, będący Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 7. Użytkownik, będący Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 9 Ochrona praw autorskich

 1. Szkolenie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Usługodawcy.
 2. Opracowywanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, łączenie z innymi materiałami, zasobów i treści Platformy, do których prawa autorskie majątkowe należą do Usługodawcy w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem jest zabronione.
 3. W przypadku naruszenia zasad opisanych w § 3 niniejszego Regulaminu, Usługodawcy przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 4000 zł (słaownie: cztery tysiące złotych) za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 4. Materiały, informacje i zasoby, zawarte w poszczególnych Szkoleniach i innych zasobach Platformy, w tym w szczególności opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, nagrania audio i video, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Usługobiorcę zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i nie mogą być wykorzystywane w jakichkolwiek celach komercyjnych. Usługobiorca nie jest uprawniony do ich kopiowania i wykorzystywania bez pisemnej zgody Usługodawcy. Usługobiorca może korzystać z zasobów Platformy wyłącznie na użytek własny, w tym na potrzeby prowadzonej działalności zawodowej (nie będącej działalnością konkurencyjną względem działalności prowadzonej przez Usługodawcę), bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów na rzecz osób trzecich.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Platformie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez Usługodawcę będą zamieszczane na Platformie. Zmiany do Regulaminu są wiążące dla Użytkowników po 14 dniach od chwili poinformowania Użytkowników o dokonanych zmianach na adres e-mail podany przez Użytkownika przy Rejestracji, natomiast dla Usługobiorców od momentu zamieszczenia zmian Regulaminu na Platformie.
 3. Postanowienia Regulaminu będą interpretowane według przepisów prawa polskiego.
 4. Do sprawa nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.